Rana detekcija, dijagnostika i tretman neprihvatljivog ponašanja dece i omladine

a) Rano otkrivanje poremećaja u ponašanju povećava uspešnost intervencije. Primenom dijagnostičkih procedura  otkrivaju se  faktori koji upućuju na rizik ili  različita odstupanja na svim područijima funkcionisanja dece i mladih  uključujući: odnos sa porodicom, vršnjacima, autoritetima; problemi u ishrani, spavanju i nevoljne radnje, povučenost, laganje, krađe, agresivnost, nasilje, neopravdano izostajanje sa nastave, loš školski uspeh, bežanje od kuće i skitničenje, korišćenje PAS-a..

Neprepoznavanje i neadekvatno reagovanje na pojavu poremećaja u ponašanju, često uzrokuje  teže probleme, pri čemu ponašanje postaje ozbiljno narušeno, a prognoza pozitivnih promena je u tom slučaju slabija.

b) Tretman poremećaja u ponašanju predstavlja organizovanu plansku i sistemsku aktivnost usmerenu ka neutralizaciji i otklanjanju problema i omogućavanju, podsticanju i podržavanju optimalnog razvoja ličnosti. Obuhvata niz vaspino- korektivnih aktivnosti, a programske intervencije su podeljene prema oblastima delovanja – deca i mladi,  porodica, škola.