VEBINARI

Nakon dugogodšnjeg iskustva u radu sa decom sa svim vidovima razvojnih smetnji i kašnjenjima u razvoju, zadovoljstvo nam je da kroz vebinare sa vama podelimo naše znanje i praktične  metode u radu.

 

_______________________________
Vebinar

UČENJE DECE SA  AUTIZMOM

Upoznaćete se sa :

1.Načinom funkcionisannnja i  najčešćim poteškoćama dece sa autizmom.
2.Problemima u učenju, pažnji, komunikaciji.
3.Strategijama prilagodjavanja okruženja.
4.Načinima komunikacije.
5.Izradom i  primenom asistivne tehnologije.
6.Izradom didaktičkog materijalaza rad sa decom .
7.Aplikacijama I softverima koji će vam olakšati rad.

Nakon vebinara polaznici će lakše prepoznati decu iz autističnog spectra; biti osposobljeni da uspešnije prilagode okruženje i  nastavu primenom aplikacija I didaktičkog materijala; moći sami da izrade didaktički material i asistivnu  tehnologiju; bolji pristup i  lakše ostvarivanje kontakta.

_____________________
Vebinar

UPOZNAJTE ADHD

Upoznaćete se sa:

1.Karakteristikama učenja I ponašanja dece sa ADHD-om
2.Testovima za procenu
3.Bihevioralnim intervencijama
4.Prilagođavanju radnog  okruženja
5.Igrama za razvoj pažnje I stimulaciju poželjnog  ponašanja
6.Aplikacijama koje doprinose boljim  sposobnostima pažnje

Vebinar će vam omogućiti upoznavanje sa procenom  i  adekvatnim pristupom deci sa ovim problemom. Polaznici će nakon vebinara moći da primene bihevioralne intervencije. Poboljšanje pažnje kod dece će postići I upotrebom aplikacija i  igara u radu a kojima će ovladati na vebinaru.

_________________________________
Vebinar

DISLEKSIJA I DISGRAFIJA
PROCENA I RADNI MATERIJAL

Upoznaćete se sa :

  1. Testovima za procenu disleksije I disgrafije
  2. Procenom disleksije I disgrafije kroz igru I didaktički materijal
  3. Tretmanom disleksije I disgrafije
  4. Izradom adaptiranih svezaka za vežbe I tretman
  5. Izradom didaktičkog materijala za potrebe tretmana disleksije I disgrafije
  6. Primenomaplikacijaisoftvera u tretmanudisleksijeidisgrafije
  7. Program vežbi pametnim pokretima – Brain Gym.

Na vebinaru ćete se osposobiti da diferencirate disleksiju i disgrafiju od ostalih razvojnih problema, moći ćete sami da procenite dete I izradite didaktički material. Primenom besplatnih aplikacija I Brain Gym vežbi pomoći ćete deci u razvoju sposobnosti čitanja i pisanja.

________________________
Vebinar

RANI RAZVOJ
VEŽBE I MATERIJALI

Upoznaćete se sa:

1.Karakteristike I standardi senzo-motornog  razvoja.
2.Karakteristike i  faze  govorno-jezičkog razvoja.
3.Karakteristike I norme za kognitivni razvoj.
4.Kako na vreme prepoznati kašnjenja u razvoju.
5.Kako stimulisati razvoj dece kroz igru I pokret.
6.Kako da sam iizradite material  za  stimulaciju   razvoja.
7.Koje veštine i rutine  razvijati kod  dece.